Zawarcie trójstronnego Porozumienia

26 lutego 2015 roku ENERGA SA, ENERGA Invest SA oraz Prezydent Miasta Włocławka zawarli Porozumienie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej związanej z realizacją projektu budowy zapory i elektrowni wodnej na Wiśle.

W ramach realizowanego przez Spółkę ENERGA Invest SA Projektu Budowa stopnia Siarzewo zapewnione zostanie bezpieczeństwo publiczne w rejonie stopnia Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Cel ten zostanie osiągnięty przez:

  • trwałe zabezpieczenie stopnia Włocławek przed katastrofą;
  • zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dolinie dolnej Wisły zwłaszcza na odcinku Włocławek – Siarzewo;
  • zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – planowana moc elektrowni wodnej wyniesie ok. 80 MW, a produkcja ok. 350 GWh/rok;
  • poprawę bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego ponieważ budowa elektrowni skuteczne wyeliminuje ryzyko wynikające z posiadania tylko jednego źródła (EW Włocławek) zdolnego do rozpoczęcia procesu odbudowy zasilania w centralnej części kraju (podnoszenie z black out’u);
  • stabilizację pracy ujęć wody na odcinku Włocławek – Siarzewo;
  • przywrócenie naturalnego poziomu wód gruntowych w dolinie Nieszawko – Ciechocińskiej;
  • utworzenie nowego odcinka drogi wodnej klasy Va;

 

http://media.energa.pl/pr/293322/bedzie-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-drugiego-stopnia-na-wisle?token=8a78067762f77ee57536b06e45e661838d06c71328820048d9c37d489e83e434