Informacja dotycząca połączenia ENSA PGK1 spółka z o.o. ze spółką ENERGA INVEST Spółka Akcyjna

ENERGA INVEST spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 12 października 2017 roku, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000538935, nastąpiło połączenie Spółki pod firmą ENERGA PGK1 Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538935, ze spółką ENERGA INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047874, przez jej przejęcie. Połączeniu towarzyszyła zmiana firmy spółki przejmującej z ENSA PGK1 spółka z o.o. na ENERGA INVEST spółka z o.o.

ENERGA INVEST spółka z o.o. wstąpiła, z dniem dokonania wpisu, w prawa i obowiązki przejętej spółki. Z dniem przejęcia ENERGA INVEST spółka z o.o. stała się również podmiotem praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, których adresatem była przejęta spółka.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej spółki ENERGA INVEST Spółka Akcyjna (pism, wniosków, faktur, itp.) na następujący adres:

ENERGA INVEST spółka z o.o.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Pozostałe dane ENERGA INVEST spółka z o.o.:
KRS: 0000538935
NIP: 5842739381
REGON: 360564590