Energa Invest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Energa. Firma zatrudnia łącznie 200-stu projektantów, inżynierów i specjalistów. Organizacyjnie, spółka złożona jest z 5-ciu prężnie funkcjonujących biur, których zadaniem jest realizacja skonsolidowanych procesów biznesowych

Spółka, której centrala zlokalizowana jest w Gdańsku, posiada 7 zamiejscowych ośrodków projektowych rozmieszczonych na całym obszarze funkcjonowania Grupy Energa.

Wiodący strumień realizacji zadań obejmuje m.in. obszary:  projektowanie linii napowietrznych i kablowych SN i WN, stacji elektroenergetycznych, projektowanie zaawansowanych źródeł wytwórczych i konstrukcji hydrotechnicznych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Potencjał spółki umożliwia opracowanie koncepcji technicznych, studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, operatów wodnoprawnych i świadczenia usług inżyniera kontraktu w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Firma nieustannie zwiększa swoje kompetencje i jest zdolna do spinania łańcucha wartości realizowanych procesów biznesowych.

Obszary aktywności Energi Invest skoncentrowane są w pięciu biurach.

Biuro Planowania

Dział Sprzedaży

 • Pozyskiwanie zleceń na rynku wewnętrznym [w ramach grupy kapitałowej] i zewnętrznym [poza grupą kapitałową].
 • Wycena wartości zapytań ofertowych dla ustalenia wynagrodzenia za usługi
 • Przygotowanie ofert zgodnie z zawartymi umowami
 • Negocjacje ceny, płatności, harmonogramu realizacji i pozostałych warunków oferty
 • Przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla gotowych projektów
 • Budowanie pozytywnych relacji z klientami Spółki
 • Prezentacja i promocja usług świadczonych przez Spółkę
 • Śledzenie i analiza ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 • Rejestr zleceń.

Dział Dokumentacji i Kontroli

 • Audyt i kontrola ciągłości procesów
 • Sprawozdawczość i raportowanie
 • Pozyskiwanie dokumentacji kartograficznej
 • Archiwizacja dokumentacji
 • Opracowanie dokumentacji pod względem ochrony środowiska, udział w wycenach prac pod względem środowiskowym – koszty, terminy realizacji
 • Nadzór nad wycinką drzew, nasadzeniami i pielęgnacją
 • Opracowanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz Raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodnoprawnych

Biuro Uzgodnień

 • Organizacja procesu formalno-prawnego przygotowania do realizacji zleceń, w tym działania wspierające współpracę z JST oraz innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zleceń
 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • Współpraca z Biurem Planowania w zakresie pozyskiwania dokumentacji kartograficznej

Biuro Projektów Elektroenergetycznych 

Dział Linii Elektroenergetycznych

 • Projekty napowietrznych i kablowych linii 110kV, SN
 • Projekty modernizacji istniejących linii WN, SN
 • Projekty dostosowania linii WN do wyższej temperatury pracy
 • Projekty skablowań linii SN
 • Projekty traktów światłowodowych
 • Audyty zgodności stanu istniejących linii z normami branżowymi
 • Koncepcje i studia wykonalności sieci elektroenergetycznych
 • Uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych
 • Pozyskiwanie prawa do terenu.

Dział Źródeł Wytwórczych

 • Opracowywania koncepcji i studiów wykonalności
 • Opracowywania  dokumentacji  projektowej w zakresie technicznym i formalno – prawnym
 • Wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych
 • Nadzoru Inwestorskiego
 • Doradztwa Technicznego
 • Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Dział Stacji Elektroenergetycznych

 • Projektowanie nowych oraz przebudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych 110/SN kV
 • Projektowanie obiektów kubaturowych na terenie stacji
 • Projektowanie systemów łączności w energetyce
 • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej
 • Pozyskiwanie decyzji administracyjnych.

Biuro Projektów Hydrotechnicznych

 • Nadzory budowlane, środowiskowe, archeologiczne nad projektowaniem i realizacją budowli wodnych
 • Opracowanie lub weryfikacja projektów technicznych budowli hydrotechnicznych łącznie z uzyskaniem pozwolenia na realizację
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania/przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego
 • Odbiory techniczne dokumentacji i instalacji
 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla realizacji projektów budowy elektrowni wodnych
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP
 • Monitorowanie postępów i najnowszych osiągnięć w dziedzinie hydrotechniki w Polsce i na świecie

Biuro Finansów i Kadr

 • Zadania w zakresie finansowo-księgowym
 • Zadania w zakresie kadrowo-płacowym
 • Zadania w zakresie informacji biznesowej i rachunkowości zarządczej

Biuro Zarządu

 • Zadania w zakresie przygotowania i obsługi spotkań oraz prowadzenie spraw organizacyjnych Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Zadania w zakresie publikacji i archiwizacji wewnętrznych aktów normatywnych i regulacji Spółki
 • Zadania w zakresie przyjmowania wniosków kierowanych do Zarządu, ocena formalna prawidłowości otrzymywanych dokumentów
 • Zadania w zakresie koordynacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującą Procedurą rekrutacji i zatrudnienia w Spółce
 • Zadania w zakresie monitorowania wykonania przez komórki organizacyjne uchwał, wytycznych i ustaleń Organów Spółki
 • Zadania w zakresie administrowania sprzętem informatycznym, elektronicznym, nieruchomościami oraz flotą samochodową
 • Zadania w zakresie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi ENERGA SA oraz nadzoru nad realizacją usług administracyjnych świadczonych przez inne spółki Grupy

 

Celem Spółki jest kompleksowa obsługa projektów technicznych w ramach ustanowionych linii biznesowych Grupy Energa.

Obecnie Spółka zatrudnia pracowników w siedzibie głównej w Gdańsku jak również w siedmiu nowych zamiejscowych biurach:

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Gdańsku
ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Toruniu
ul. Wschodnia 36
87-100 Toruń

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Słupsku
ul. Przemysłowa 114
76-200 Słupsk

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Kołobrzegu
ul. Rolna 3
78-100 Kołobrzeg

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Olsztynie
ul. Kościuszki 83
10-552 Olsztyn

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Kaliszu
ul. Częstochowska 4
62-800 Kalisz

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

ENERGA Invest Sp. z o.o.
Biuro terenowe w Kutnie
ul. Warszawskie Przedmieście 31
99-300 Kutno