Energa Invest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Energa. Firma zatrudnia kilkadziesiąt specjalistów, nie tylko w Gdańsku ale i kilku zamiejscowych ośrodkach terenowych. Organizacyjnie, spółka to trzy prężne biura i wchodzące w ich skład działy.

Wiodący strumień realizacji zadań Investu to m.in. obejmuje obszary:  projektowania linii napowietrznych i kablowych SN i WN, stacji elektroenergetycznych, opracowania koncepcji technicznych, studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych oraz projektowania źródeł wytwórczych i świadczenia usług inżyniera kontraktu w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Spółka zwiększa swoje kompetencje i jest zdolna do spinania łańcucha wartości realizowanych procesów biznesowych.

 

Wybrane obszary aktywności obejmują:

Biuro Planowania Projektów

Dział Sprzedaży Usług

 • Pozyskiwanie zleceń na rynku wewnętrznym [w ramach grupy kapitałowej] i zewnętrznym [poza grupą kapitałową].
 • Wycena wartości zapytań ofertowych dla ustalenia wynagrodzenia za usługi
 • Przygotowanie ofert zgodnie z zawartymi umowami
 • Negocjacje ceny, płatności, harmonogramu realizacji i pozostałych warunków oferty
 • Przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla gotowych projektów
 • Budowanie pozytywnych relacji z klientami Spółki
 • Prezentacja i promocja usług świadczonych przez Spółkę
 • Śledzenie i analiza ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 • Rejestr zleceń.

Dział Przygotowania Projektów

 • Udział i doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych z realizowanymi przez Spółkę zadaniami inwestycyjnymi
 • Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • Wsparcie merytoryczne dla Działu Sprzedaży Usług w zakresie formalno-prawnym
 • Opracowanie dokumentacji pod względem ochrony środowiska
 • Uzyskiwanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji środowiskowych
 • Określanie i analiza stanów prawnych nieruchomości objętych danym zadaniem inwestycyjnym
 • Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • Wsparcie merytoryczne w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

 

Biuro Realizacji Projektów

Dział Linii Elektroenergetycznych

 • Projekty napowietrznych i kablowych linii 110kV, SN
 • Projekty modernizacji istniejących linii WN, SN
 • Projekty dostosowania linii WN do wyższej temperatury pracy
 • Projekty skablowań linii SN
 • Projekty traktów światłowodowych
 • Audyty zgodności stanu istniejących linii z normami branżowymi
 • Koncepcje i studia wykonalności sieci elektroenergetycznych
 • Uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych
 • Pozyskiwanie prawa do terenu.

Dział Źródeł Wytwórczych

 • Opracowywania koncepcji i studiów wykonalności
 • Opracowywania  dokumentacji  projektowej w zakresie technicznym i formalno – prawnym
 • Wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych
 • Nadzoru Inwestorskiego
 • Doradztwa Technicznego
 • Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Dział Stacji Elektroenergetycznych

 • Projektowanie nowych oraz przebudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych 110/SN kV
 • Projektowanie obiektów kubaturowych na terenie stacji
 • Projektowanie systemów łączności w energetyce
 • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej
 • Pozyskiwanie decyzji administracyjnych.