Kariera

Ludzie są najważniejszym kapitałem naszej Spółki a Zespół, który tworzą doświadczeni pracownicy – dzięki zaangażowaniu i pasji zrealizował innowacyjne projekty w dziedzinie energetyki. Szukamy kandydatów o różnym profilu wykształcenia i kompetencjach, jako Spółka zapewniamy warunki rozwoju zawodowego umożliwiające optymalne wykorzystanie doświadczenia i potencjału.

Energa Invest Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Energa, to solidny i stabilny pracodawca.

Rekrutacja

Energa Invest poszukuje najzdolniejszych i najlepszych kandydatów w oparciu o kryteria wyboru odpowiadające wymaganiom stanowiskowym. Zadaniem rekrutacji jest zidentyfikowanie kandydata możliwie najlepiej odpowiadającego tym wymogom. Proces rekrutacji jest udokumentowany w sposób gwarantujący jego transparentność.

Informacje nt. aktualnych ofert pracy uzyskać można w serwisie www.pracuj.pl

W celu uzyskania bliższych informacji nt. aktualnych rekrutacji zaprasza Państwa do kontaktu Anna Usowicz, Dział Obsługi Zarządu i Organizacji.

Warunki płacy i płacy

W Grupie Energa funkcjonują jasne i przejrzyste systemy wynagrodzeń a dominująca forma zatrudnienia to umowa o pracę na czas nieokreślony. Istotne znaczenie dla realizacji polityki wynagrodzeń ma rodzaj, charakter i specyfika wykonywanej pracy. Osoby zaproszone do świadczenia pracy bądź współpracy mają możliwość skorzystania ze świadczeń pozapłacowych, w tym dodatkowego parkietu usług medycznych, karty Multisport, uczestnictwa w Programie emerytalnym, Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.

Standardy pracy

Praca świadczona jest w nowoczesnych obiektach i odpowiednio do tego celu wyposażonych biurach. Invest gwarantuje odpowiednie do zakresu prac i odpowiedzialności narzędzia pracy a całości dopełnia dbałość o wzrost kompetencji i transfer wiedzy. Ruch zatrudnionych już pracowników pomiędzy stanowiskami i lokalizacjami w ramach struktur wewnętrznych Grupy, uwzględnia zasadę zachowania ciągłości zatrudnienia i mobilności wewnętrznej.

Firma akceptuje i wspiera zaangażowanie pracowników w rozwój kultury organizacyjnej i wolontariat pracowniczy m.in. w ramach takich programów jak: „Aktywni Charytatywni” i Kropelka Energii”.

W trosce o satysfakcję, komfort i higienę pracy, Zarząd spółki kładzie nacisk na standardy określone w Polityce personalnej oraz Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie ENERGA.