• Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Informacja o wyniku konsultacji społecznych „Koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

Informacja o wyniku konsultacji społecznych „Koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”

W imieniu PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie dziękujemy za obecność na spotkaniach konsultacyjnych w Koszalinie i Mielnie, na których przedstawiono założenia Koncepcji wielowariantowej przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim oraz za wszystkie zgłoszone podczas tych spotkań uwagi.

Informujemy, iż w wyniku głosowania za pomocą formularzy oraz wniosków z dyskusji podczas spotkań konsultacyjnych Strona Społeczna jako wariant preferowany, spośród zaproponowanych wybrała Wariant 3. Jednocześnie pojawiły się liczne głosy sugerujące rozwiązanie, w którym byłyby wykorzystane wybrane elementy z Wariantu 2 i 3. Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konsultacji, Wody Polskie nie dysponują wszystkimi gruntami, których zajęcie jest niezbędne do realizacji tych rozwiązań i w związku z powyższym przystąpią do uzgodnień z instytucjami, w których gestii jest dysponowanie terenami wokół węzła wodnego na Kanale Jamneńskim. PGW WP, jako odpowiedzialna instytucja w zarządzaniu gospodarką wodną Polski, podejmie działania zmierzające do zaangażowania istotnych Partnerów w Regionie w realizację tej ważnej inwestycji dla społeczności lokalnej.  Jednakże powodzenie realizacji w dużej mierze będzie zależeć od możliwości finansowych Partnerów.

PGW WP może jedynie potwierdzić wykonanie inwestycji na Kanale Jamneńskim, natomiast sfinansowanie budowy nowych bądź przebudowy istniejących obiektów (m.in. port morski, port jachtowy czy też przebudowa mostu drogowego) leży po stronie tych instytucji i PGW WP może wybrać ostateczne rozwiązanie po uzyskaniu informacji o możliwościach ekonomicznych tychże inwestorów. Po uzgodnieniach będzie możliwe docelowe określenie parametrów planowanej śluzy, wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji zezwalających na realizację oraz finalna budowa śluzy.

Równolegle do tych rozmów nadal prowadzone będą działania zmierzające do realizacji Wariantu Naprawczego, który jest niezbędny do zahamowania postępującej degradacji jeziora Jamno. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na konsultacjach społecznych wykonanie tego Wariantu zostanie zakończone w połowie 2020 r.

Ponieważ w toku prowadzonych uzgodnień mogą ulec zmianie parametry techniczne poszczególnych elementów rozwiązań zaproponowanych na etapie Koncepcji, wariant wybrany do realizacji zostanie ponownie przedstawiony Stronie Społecznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na szeroki krąg instytucji samorządowych i rządowych, z którymi Wody Polskie będą prowadziły rozmowy w celu wyboru wariantu docelowego, planowany termin jego wyboru to miesiące letnie 2020 r.

 

Z poważaniem

 

Zespół Projektantów

 

Biura Projektów Hydrotechnicznych i OZE

Energa Invest