Projekty współfinansowane

PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE

 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
Konkurs: 1/4.1.4/2020 – Projekty Aplikacyjne
Lider projektu: ENERGA Invest Sp. z o.o.
Konsorcjant projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wartość projektu: 3 927 782,77 zł
Dofinansowanie: 2 960 743,86 zł
Okres realizacji: 2021-2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

TYTUŁ PROJEKTU
Nowatorskie konstrukcje specjalnego przeznaczenia jedno i dwutorowych słupów dla linii
wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym bezpośrednio z linii wysokiego napięcia

 

STRESZCZENIE PROJEKTU
Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia
jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym
bezpośrednio z linii wysokiego napięcia dzięki realizacji programu badawczego. Zakłada się
instalację anten oraz układu zasilania dla systemów łączności na obiektach typowo służących
dystrybucji energii elektrycznej tj. słupach linii Wysokiego Napięcia. Rozwiązanie to pozwoli
na wykorzystanie tych linii do pokrycia terenów obecnie nieobjętych zasięgiem. Niewątpliwie
jednak, największą zaletą zaproponowanego w projekcie rozwiązania jest możliwość
zainstalowania systemów łączności/telekomunikacji wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe
zasilanie takich obiektów z typowej sieci niskiego napięcia, a możliwe jest zasilenie
bezpośrednio z linii Wysokiego Napięcia.
Projekt zakłada innowacyjny sposób zasilania układów łączności z wykorzystaniem
przekładników napięciowych (tzw. mocy), umożliwiających zasilanie odbiorów
niskonapięciowych z linii wysokiego napięcia.

 

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest opracowanie nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia jedno
i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym
bezpośrednio z linii wysokiego napięcia w wyniku przeprowadzenia badań przemysłowych
i prac rozwojowych obejmujących zagadnienia koncepcyjne, symulacyjne, weryfikacyjne
i prototypowe nowych konstrukcji jak i układu zasilania – gotowych do wdrożenia na rynek,
dzięki czemu wzrośnie konkurencyjność Energa Invest Sp. z o.o.

Uzasadnienie projektu

Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza budowę nowych, jak również
modernizację już istniejących linii elektroenergetycznych 110 kV. Dodatkowo w celu
zapewnienia niezawodności pracy sieci i utrzymania coraz wyższych wskaźników
bezpieczeństwa dostaw energii wymagana jest pilna modernizacja i rozbudowa systemu
dystrybucyjnego (głównie linii 110 kV). Skala wymaganych zmian jest bardzo duża również
ze względu na wiek znacznej części sieci dystrybucyjnej – wiele z linii 110 kV jest
eksploatowanych od ponad 40 lat, część z nich została wybudowana w latach 30-tych. Polski
sektor energetyczny wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami ze względu na wysokie
zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej
i transportowej energii, a także te w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące klimatu.
Obecna cywilizacja to cywilizacja elektryczności, która wymusza coraz większe dostawy
energii elektrycznej. Budowa nowoczesnej sieci dystrybucji energii pozwoli na większą
niezawodność dostaw energii elektrycznej do każdego odbiorcy. Zapotrzebowanie na rezultat
niniejszego projektu jest podyktowany, a wręcz wskazany w następujących dokumentach
strategicznych, tj.: Strategia „Energia 2020”, Krajowy Program Reform, Polityka Energetyczna
Polski do 2030 roku i Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, gdzie wskazano,
iż modernizacja, przebudowa i rozbudowa infrastruktury energetycznej jest kwestią kluczową
dla zapewnienia warunków stabilnego rozwoju gospodarki polskiej, przy jednoczesnej
realizacji celu „20/20/20” strategii „Europa 2020”. Wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną, zwiększenie pewności zasilania odbiorców oraz jakości dostarczanej energii
elektrycznej wiąże się z potrzebą rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie sieci
dystrybucyjnych i przesyłowych. Budowa nowych linii elektroenergetycznych wysokich
napięć często budzi dużo emocji wśród mieszkańców i właścicieli terenów, na których
planowana jest realizacja takich inwestycji. W przypadku terenów silnie zurbanizowanych
o dużej gęstości zaludnienia (tereny miejskie, przemysłowe) ze względu na znaczne koszty
gruntów, ograniczenia planistyczne lub niechęć mieszkańców, zrealizowanie zadania mającego
na celu budowę nowej linii jest ciężkim przedsięwzięciem zarówno pod względem technicznym
jak i formalno-prawnym. W takim przypadku należy rozważyć czy bardziej opłacalne jest
znaczne wydłużenie się procesu inwestycyjnego np. ze względu na problemy z pozyskaniem
„prawa do terenu” – ustanowienie służebności przesyłu, czy poszukiwanie alternatywnych
rozwiązań do klasycznej linii napowietrznej prowadzonej w oparciu o słupy kratowe.

Rezultaty projektu

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskich konstrukcji specjalnego przeznaczenia
jedno i dwutorowych słupów dla linii wysokich napięć wraz z układem łączności zasilanym
bezpośrednio z linii wysokiego napięcia.

 

Rezultaty to:

– 6 różnych typów słupów z poprzecznikami izolatorowymi (odpowiednio po 2 jedno i dwutorowe na strefę S1W1 i strefę S2W2 oraz dwa słupy przelotowe ze zmniejszoną długością przęsła na strefę S2W2);

– 4 różne typy słupów z systemem łączności (odpowiednio jedno i dwutorowe na strefę S1W1 i strefę S2W2);

– 1 układ zasilania systemu łączności.

Rezultaty projektu stanowią innowację produktową i zostaną wdrożone w działalności gospodarczej Lidera Konsorcjum.

Charakteryzują się następującymi funkcjonalnościami, (które szerzej opisano w Sekcji III.3).:
– ograniczenie obszaru zajętego przez linię napowietrzną 110 kV (mniejszy pas technologiczny);

– zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez stworzenie nowych sylwetek słupów niższych oraz o mniejszym gabarycie niż dotychczas stosowane rozwiązania;

– minimalizacja czasu potrzebnego na realizację budowy nowych linii elektroenergetycznych – łatwiejszy montaż poprzecznika, oszczędność czasu przy montażu na wysokości, brak konieczności montażu izolatora na wysokości;

– zmniejszenie wagi słupa (kratowy poprzecznik wraz z łańcuchem izolatorów jest zastąpiony nowym poprzecznikiem – izolacyjnym, który jest lżejszy;

– minimalizacja kosztów budowy nowych linii (mniejsza materiałochłonność).

Spółka zidentyfikowała następujących głównych obiorców wypracowanych rezultatów:

– najwięksi krajowi operatorzy systemu dystrybucyjnego, tj.: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE
Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja SA oraz Energa Operator SA.
Ostatni z wymienionych, jako partner w Grupie Kapitałowej Energa, wyraża wolę zastosowania
produktu w ramach eksploatowanej sieci dystrybucyjnej;

– inni (rozporoszeni) operatorzy sytemu dystrybucyjnego (OSD);

– firmy projektowe;

– deweloperzy.